پژواک نیوز

آقامی با انگشتان بریده در روستای ابراهیم‌آباد پلدختر +تصویر ها • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کابوس قطع انگشتان در میان قرقره‌های “گرگر”، خواب را از چشمان روستائیان ربوده اســـــت، آقامی که برای عبور از رودخانه‌ای خروشان راهی جز نشستن روی گرگر ندارند؛ وسیله‌ای دلهره‌آور که در نبود پل و راه ارتباطی معقول از آن اســـــتفاده می‌شود و تاکنون انگشتان دست زیادی از آقام این روستا را قطع انجامه اســـــت.

آقامان حاشیه‌نشین کشکان هر روز ترس از قطع انگشتان دست خود دارند و دانش آموزان این روستا برای رسیدن به کلاس درس سوار بر گرگر بی‌رحم انجام گرفته و در امواج خروشان کشکان انگشتان کوچک خود را جای گذاشته‌اند و قلم را برای نوشتن از دستی به دست دیگر داده‌اند تا مشق محرومیت این دیار را در دل کشکان به تحریر درآورند.

کابوس گرگر همچنان پابرجاســـــت

کابوس گرگر برای آقام این روستا در حالی اســـــت که پل در دست‌ساخت بر روی این رودخانه پس از گذشت ۱۰ سال با سوارانجام گرفتن نصف عرشه آن نیمه‌کاره رهاانجام گرفته و همین امر سبب نارضایتی آقام روستای ابراهیم‌آباد از مسئولان مربوطه انجام گرفته اســـــت.

فرزاد کوشکی یکی از اهالی روستای ابراهیم‌آباد اظهار داشت: خیلی از اهالی روستای ابراهیم‌آباد به علت سوارانجام گرفتن بر گرگر نقص عضو انجام گرفته‌اند و باوجوداینکه مسئولان قول دادند پل ابراهیم‌آباد را تکمیل کنند ولی بعد از گذشت ۱۰ سال این پل هنوز تکمیل‌نانجام گرفته اســـــت.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

وی افزود: ما هرروز نگران افراد خانواده خود هستیم که برای رفتن به منطقه معمولان مجبورند از گرگر اســـــتفاده کنند و هرروز دغدغه داریم که اعضای خانواده‌مان سلامت به منزل بازگردند.

قطع انگشتان ۱۰۰ نفر از اهالی روستای ابراهیم‌آباد

معتمدی یکی دیگر از اهالی روستای ابراهیم‌آباد با انتقاد از نبود راه دسترسی این روستا عنوان انجام: گرگر مصیبت بزرگی برای آقام ناحیه ابراهیم‌آباد اســـــت و این وسیله تاکنون انگشتان حدود ۱۰۰ نفر از اهالی روستای ابراهیم‌آباد را قطع انجامه اســـــت و پدر و مادر من نیز به خاطر اســـــتفاده از گرگر انگشتان دست خود را ازدست‌داده‌اند.

وی بیان انجام: عملیات اجرایی پل ابراهیم‌آباد حدود ۱۲ سال اســـــت که آغازانجام گرفته ولی تاکنون این پل تکمیل‌نانجام گرفته اســـــت و از حدود دو ماه پیش پروژه احداث پل ابراهیم‌آباد متوقف‌انجام گرفته اســـــت.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

معتمدی تصریح انجام: هر کس به این ناحیه بیاید برای آقام ناحیه ابراهیم‌آباد گریه می‌کند، وسیله گرگر تعدادین بار خراب‌انجام گرفته و آن را جوشکاری انجامه‌اند که بااین‌وجود گرگر به‌انجام گرفتت برنده و مثل سیم‌خاردار انجام گرفته و باعث قطع عضو آقام می‌شود.

خانم کوشکی یکی از اهالی روستای ابراهیم‌آباد عنوان انجام: به علت افتادن از گرگر کآقارد انجام گرفتید دارم و نمی‌توانم کارهای خود و خانواده را انجام دهم، از مسئولان انتظار داریم هر چه زودتر فکری به حال آقام این روستا بکنند و پل ابراهیم‌آباد را تکمیل کنند.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

مسئولان به وعده خود عمل نانجامند

مهدی کوشکی نیز یکی دیگر از اهالی روستای ابراهیم‌آباد گفت: مسئولان قول دادند که پل ابراهیم‌آباد را تکمیل می‌کنند ولی هنوز این پروژه نیمه‌پایان مانده اســـــت.

وی اظهار داشت: مسئولان سالی دو بار به روستا می‌آیند و هر بار هم قول ماه فردا را برای تکمیل انجام گرفتن می‌دهند ولی گوش ما از این قول‌هایی که عملی نمی‌شود پر اســـــت دلیلکه آن‌ها تنها برای گزارش کارهای خود به روستا سفر می‌کنند.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

کوشکی افزود: آهن‌های روی پل ابراهیم‌آباد را نصب‌انجامه‌اند و در افزایش ایام یک ماه کار می‌کنند و شش ماه پروژه تعطیل اســـــت؛ سیم برنده گرگر باعث قطع انجام گرفتن انگشتان دست آقام روستاهای ناحیه انجام گرفته اســـــت، بعضی وقت‌ها انجام گرفته در طول روز ۱۰ بار برای عبور از کشکان از گرگر اســـــتفاده می‌کنم و همین وسیله تعداد انگشت من را قطع انجامه اســـــت.

“گرگر” همچنان انگشتان دست روستائیان را می‌بلعد

وی بیان انجام: با تکمیل انجام گرفتن پل ابراهیم‌آباد نه‌تنها راه دسترسی روستای ابراهیم‌آباد بلکه راه دسترسی روستاهای طیار، نسار، هپلونه، بوپهنه، سیاه منصور ونسار که از گرگر اســـــتفاده می‌کنند نیز تأمین می‌شود.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

کوشکی تصریح انجام: روستای ابراهیم‌آباد روبه روی معمولان قرار دارد ولی چون راه دسترسی آن از طریق تونل اســـــت خطرناک بوده و چون شغل اکثر آقام روستا کشاورزی اســـــت باید هرروز با آژانس رفت‌وآمد کنند که هزینه هر رفت‌وآمد با آژانس ۱۰ هزار تومان اســـــت که آقام روستا توانایی پرداخت ندارند و افزایش آقام مجبورند از گرگر اســـــتفاده کنند.

محمد عزیزی منطقهدار معمولان اظهار داشت: سال ۸۶عملیات اجرایی پل ابراهیم‌آباد آغازانجام گرفته و در مرحله نخست این پل به‌عنوان پل پیاده‌رو بوده ولی تغییر کاربری یافته و ماشین‌رو انجام گرفته که پیمانکار پروژه اداره راه و منطقهسازی لرستان و منطقهداری معمولان فقط بهره‌بردار اســـــت.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

وی افزود: با توجه به اینکه منطقه معمولان ازیک‌طرف به کوه وازطرف دیگر به‌وسیله رودخانه کشکان بن‌بست اســـــت تنها راه گسترش این منطقه از طرف قسمت غربی و پل ابراهیم‌آباد امکان‌پذیر اســـــت و تکمیل انجامن این پل، معمولان را از بن‌بست خارج می‌کند و راه دسترسی به منطقه کوهدشت نیز فراهم می‌شود.

بهره‌برداری از پل ابراهیم‌آباد در سال ۹۷

عباس محمودی بخانجام گرفتار معمولان در این رابطه گفت: در سال ۹۴پایه‌های پل عابر ابراهیم‌آباد را تخریب انجامیم و پایه‌های پل ماشین‌رو احداث انجام گرفت، روند کار نیکو بود ولی به علت اینکه اعتبارات به‌موقع و بعضی سال‌ها ابداًً تخصیص پیدا نمی‌انجام پیمانکار نیز نتوانست به‌موقع کار را انجام دهد.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

وی اظهار داشت: در حال حاضر عرشه پل بالا رفته اســـــت و تعداد روز پیش نیز ۵۵۰ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص پیداانجامه که اگر این اعتبار به دست پیمانکار برسد می‌توانیم این قول را بدهیم که نهایتاً تا پایان خردادماه سال ۹۷پل ابراهیم‌آباد تکمیل شود.

بخانجام گرفتار معمولان افزود: این پل روستاهای ابراهیم‌آباد و ناحیه آمیران کوشکی را به منطقه وصل می‌کند وباتوجه به اینکه منطقه معمولان در بن‌بست قرار دارد باعث گسترش معمولان در فردا می‌شود.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

وی عنوان انجام: اگر در بلندمدت بخواهیم آزادراه پل زال را به غرب کشور وصل کنیم یکی از معبرهایی که می‌تواند به ما کمک کند همین پل ابراهیم‌آباد اســـــت که از سمت روستاهای ریخان به ابراهیم‌آباد، کوهدشت و غرب کشور وصل می‌شود.

تکمیل پل ابراهیم‌آباد نیازمند ۱٫۵ میلیارد تومان اعتبار

امین فرخ نژاد مدیر راه و منطقهسازی پلدختر اظهار داشت: در سفر اخیر اســـــتاندار لرستان مقرر انجام گرفت اعتبار به پیمانکار پروژه داده شود ولی تاکنون هیچ مبلغی پرداخت‌نانجام گرفته اســـــت.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

وی بابیان اینکه پل ابراهیم‌آباد ۷۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت پرداخت انجامن طلب پیمانکار انتظار اســـــت تا پایان سال به بهره‌برداری برسد افزود: تاکنون یک و نیم میلیارد تومان برای احداث این پل هزینه انجام گرفته و یک و نیم میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل پروژه نیاز اســـــت.

محمد مریدی معاون اداره راه و منطقهسازی لرستان اظهار داشت: شاه‌تیرهای پل ابراهیم‌آباد نصب‌انجام گرفته اســـــت و در راســـــتای اعتبار نیز طی روزهای فردا پول به پیمانکار پرداخت می‌شود و در دو الی سه ماه فردا این پل به بهره‌برداری خواهد رسید.

آقامی با انگشتان بریده در لرستان

محمد ابداًنی معاون عمرانی اســـــتاندار لرستان نیز بیان انجام: نخستویت ما در منطقه معمولان تکمیل پل ابراهیم‌آباد اســـــت و از این پروژه بازدید به‌عمل‌آمده اســـــت که عرشه‌های فلزی آن نصب‌انجام گرفته بود و فقط بتن‌ریزی دور آن باقی‌مانده اســـــت.