پژواک نیوز

آنالیز زرین فام‌ های موزه ای در موزه سفالینه و آبگینه ایران • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

تاریخ انتشار:۱۱/۱۱/۹۶

آنالیز زرین فام‌ های موزه ای در موزه سفالینه و آبگینه ایران

زرین فام‌های موزه ای برای نخستین بار در محل موزه آبگینه و سفالینه ایران مورد آنالیز قرار گرفت.

به نقل نشریه الکترونیک جهان گردش به گرازش از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فاطمه علیمیرزایی، مسئول بخش سفال پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی با اعلام این مطلب، به اهمیت و ضرورت اســـــتفاده از روشهای مختلف آزمایشگاهی در مطالعه آثار تاریخی- فرهنگی اشاره انجام.

او با بیان این نکته که محدودیت در امر نمونه‌برداری در زیادی از موارد از عمده مشکلات موجود برای آنالیز آثار اســـــت، اســـــتفاده از روش‌های آنالیز غیر‌تخریبی را یک نخستویت دانست.

او با اشاره به آغاز پروژه مطالعه زرین فام های موزه ای توسط بخش سفال پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و همچنین مقایسه آنها با نمونه های مطالعاتی که قابلیت نمونه برداری دارند گفت: در مرحله نخست ۵ عدد از اشیاء موزه سفالینه و آبگینه ایران توسط  دستگاه XRF  پرتابل مدل Niton XL۳t GOLDD+،  مورد آنالیز عنصری قرار گرفت.

علیمیرزایی افزود: این دستگاه تکمیلاً غیر تخریبی بوده و این امکان را فراهم می کند تا اشیاء موزه ای که قابلیت نمونه برداری ندارند؛ بدون خروج از موزه مورد مطالعه قرار گیرند.

وی گفت: اشیای انتخاب انجام گرفته از نمونه های تاریخدار مربوط به قرن هفتم و زرین فام نخستیه و نمونه های دیگر منسوب به سامرا و دیگری منسوب به ابوزید بودند. 

او افزود: این آثار با هماهنگی اداره کل موزه ها و میراث اســـــتان پایتخت از ویترین خارج انجام گرفته و با همکاری مسئول بخش XRF  پژوهشکده به وسیله دستگاه مورد آنالیز قرار گرفتند.

او در پایان گفت: نتایج به لحاظ کیفی قابل قبول بوده ولی قطعا در کنار دستگاههای مکمل دیگر می تواند دقیق تر بررسی شود.

 

http://telegram.me/jahanegardesh