پژواک نیوز

بانوی گچسارانی نماینده جنوب کشوردرهمایش سوادرسانه ای درپایتخت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

بانوی گچسارانی نماینده جنوب کشوردرهمایش سوادرسانه ای درپایتخت

به نقل پژواک نیوز ،همایش فعالان سوادرسانه ای صبح در پایتخت برگزار انجام گرفت.

براساس این گزارش  سرکار خانم سیده شیما رضوی نیا از منطقهستان گچساران به عنوان تنها نماینده اســـــتان کهگیلویه از اســـــتان کهگیلویه ازمنطقهستان گچسساران دراین همایش حضورداشت.

گفتنی اســـــت دهه‌ای که دران به سر می بریم اتحادیه اروپا، آن را دهه ی سواد رسانه‌ای نامیده اســـــت.

زیاد از ده سال اســـــت که رسانه‌ها بخشی از دنیای روزمره آقام انجام گرفته اند ازاین رو  خانومدگی ما بخشی از دنیای رسانه‌ها انجام گرفته اســـــت و به همین دلیل اســـــت که سال های پیش رو را می توان سال های نامید که درآن باید سوادرسانه را درآن افزایش دهیم.

سیده شیما رضوی نیا