پژواک نیوز

بهشتی در نشست جایگاه زواره: از دیدگاه غربیها ایران قابل زیست نیست • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

تاریخ انتشار:۲۳/۱۰/۹۶

سید محمد بهشتی در نشست جایگاه زواره در توسعه پایدار با تکیه بر مزیت های فرهنگی، تاریخی و طبیعی:

از دیدگاه غربیها ایران قابل زیست نیست

بهشتی با اشاره به این نکته که غربی ها از ایران تصویری هزار و یک شبی دارند که جادو یکی از عناصر این تصویر اســـــت گفت : با توجه به معیارهای غربی ایران قابل زیست نیست و به نظر آنها ایرانیان با عمل بر خلاف طبیعت می توانند در این ناحیه خانومدگی کنند.

به نقل نشریه الکترونیک جهان گردش به گرازش از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سید محمد بهشتی، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری طی نقل کردانی با ابراز خرسندی از این که غربی ها هنوز راز زیستن در این سرزمین را متوجه نانجام گرفته اند، در نشست “جایگاه زواره در توسعه پایدار با تکیه بر مزیت های فرهنگی، تاریخی و طبیعی” به توضیح دو اصطلاح منطقهوندی و اهلی بودن پرداخت.

او درباره اصطلاح منطقهوند گفت: در مباحث منطقهسازی مطرح می شود که اگر منطقهی در وضعیتی از نظر اجتماعی قرار گیرد که دارای منطقهوند باانجام گرفتیعنی دارای امتیازی اســـــت دلیل که گاه ممکن اســـــت در منطقه افرادی خانومدگی کنند که به راســـــتی منطقهوند نباشند.

او در ادامه به مقوله  منطقهوند در مباحث جامعه شناسی اشاره انجام و با نیکو دانستن عبارت منطقهوند گفت: اگر ساکنان منطقهها، به رتبه منطقهوند ارتقا پیدا کنند، می توان از ان به عنوان یک رویداد پسندیده یاد انجام.

بهشتی افزود: در ایران و زیادی از نقاط جهان که دارای سابقه طولانی زیست هستند با پدیده ای که با منطقهوند دارای تفاوت ماهوی اســـــت روبرو هستیم، پدیده ای به نام ” اهل”.

به گفته وی، اهل جایی بودن ویژگی ها و خصوصیتی اضافه بر منطقهوند دارد دلیل که منطقهوند بودن در واقع واقعیتی حقوقی اســـــت .

او با اشاره به مهاجرت به سایر کشور ها گفت: برای پذیرفته انجام گرفتن به عنوان منطقهوند یک منطقه مثلا نیویورک، پاریس و …  باید آداب خاصی را به جا آورد و این منطقهوندی حقوق و تکالیف خاصی هم به دنبال خواهد داشت .

بهشتی تاکید انجام: این در حالی اســـــت که جنس اهل جایی انجام گرفتن با منطقهوند انجام گرفتن متفاوت اســـــت و کسی نمی تواند از یک مقطعی به بعد اهل جایی شود به طور مثال یک فرد از ابتدا یا اهل زواره هست یا نیست.

او با بیان این نکته که اهل جایی بودن انجام گرفتنی نیست بلکه بودنی اســـــت، افزود: ما اراده ای در اهل جایی بودن  یا اهل جایی نبودن، نداریم یعنی اگر کسی اهل زواره باانجام گرفت نمی تواند تصمیم بگیرد اهل زواره نباانجام گرفت.

او با مطرح انجامن این پرسش که اهل جایی بودن به چه معنا اســـــت؟ گفت: همه چیزها، مزیت ها و مختصاتی که منطقهوند بودن دارد را “اهل” هم دارد دلیل که اهل جایی بودن به معنای داشتن برخی وظایف و حقوق اســـــت اما کیفیت آنها متفاوت اســـــت.

بهشتی در ادامه برای نمونه گفت: در فارسی اصطلاح “همسایه” را داریم و به دو انسان یا خانواده ای که در کنار هم خانومدگی انجام میدهند اطلاق می شود، این در حالی اســـــت که همسایه با همجوار متفاوت اســـــت.

او در توضیح این تفاوت گفت: دو همجوار در بهترین حالت حسن همجواری را رعایت انجام میدهند به عبارت دیگر مزاحمت و دردسری برای هم ایجاد نانجام میدهند اما همسایه همانگونه که از این واژه مشخص اســـــت یعنی وجود سایه ای که هر دو زیر آن هستیم، در واقع هر دو زیر سایه هم هستیم.

بهشتی افزود: درواقع همسایه حتما باید با همسایه کار داشته و نمی تواند نسبت به حال و روز او بی تفاوت باانجام گرفت اما همجوار ها نباید به هم کار داشته باشند.  

وی گفت: همسایه ها مدام دنبال نوعی الفت هستند و به همین دلیل مثلا در خانه همسایه را می خانومیم و برایش آش می بریم. این در حالی اســـــت که در همجواری، الفت موضوعیت ندارد.

بهشتی یادآور انجام گرفت: اساس اهلیت موکول به انس و الفت با محیط و ملاقات دل محیط اســـــت.

او در پاسخ به  این پرسش که چه کسی اهل کجاســـــت؟ گفت: اهل آن کسی اســـــت که با دل و محیط ملاقات انجامه اســـــت . در واقع زواره هم دل دارد وفقط خشت و گل نیست بلکه دلی دارد که این دل را مثلا اصفهان ندارد هرتعداد اصفهان هم دلی دارد که زواره ندارد.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در ادامه در توضیح این که زواره ای کیست؟ گفت: اگر من به زواره بروم، حیاتیان زواره خواهم بودو هرتعداد از میزبانی اهالی زواره بهره مند می شوم اما خیلی بعید اســـــت که بتوانم با دل زواره ملاقات کنم.

او افزود: اگر بتوانم با دل زواره ملاقات کنم از نظر زواره ای ها اهل این منطقه محسوب خواهم انجام گرفت.

بهشتی در تعریف اهل زواره گفت: اهل زواره یعنی با دل این منطقه ملاقات انجامن  که تنها در سایه انس، الفت و تقرب امکان دارد.

به گفته وی، هرچقدر محیط خانومدگی، سخی تر باانجام گرفت و منابع زیستی و آب و خاک و سبزی فراوانی داشته باانجام گرفت، دلش خیلی در پس پرده نیست به همین دلیل اهل آنجا انجام گرفتن خیلی شاق نیست اما جایی که محیط کمی خسیس اســـــت و گوهر در پشت پرده ها پنهان انجام گرفته ، اهل آنجا انجام گرفتن کار آسانی نیست و کسانی که اهل آنجا هستند در واقع گوهر گرانبهایی را در اختیار دارند.

بهشتی تصریح انجام : گوهر به نایابی و کمیابی خود گوهر می شود وگرنه اگر مثلا فراوانی طلا هم مانند آهن باانجام گرفت ارزش ان هم مانند آهن می انجام گرفت.

او با اشاره به وجود مناطقی در ایران که گوهر و دلشان کمیاب اســـــت ،زواره را یکی از حیاتیترین این نمونه ها دانست.

بهشتی افزود: پایان حاشیه غربی و کم و زیاد حاشیه شمالی کویر، خراسان و حاشیه جنوبی کویر لوت همگی خصوصیات مشابهی دارند و در صورت ظاهر چیزی را عرضه نانجام میدهند تا جایی که در سفرنامه های اروپایی ها از مناطقی مانند یزد، زواره  شاهد تعجبی هستیم از این که دلیل ایرانی ها این سرزمین را برای خانومدگی انتخاب انجامه اند دلیل که از نظر انها این سرزمین غیرقابل زیست اســـــت اما همین افراد با کمی تامل در این زیست گاه ها دچار شگفتی انجام گرفتند.

او افزود :  غربی ها از ایران تصویری هزار و یک شبی دارند، به طور مثال جادو یکی از عناصر این تصویر اســـــت چون با معیارهای انها ایران قابل زیست نیست و به نظر آنها ما خلاف طبیعت عمل انجامه ایم که می توانیم در این ناحیه خانومدگی کنیم و راز زیستن در این سرزمین را هنوز متوجه نانجام گرفته اند.

نیاکان ما موفق انجام گرفتند دراین سرزمین خشک تمدنی درخشان بساخانومد

سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران نیز در این نشست، ایران را سرزمین کیمیاگران دانست و تصریح انجام که نیاکان موفق انجام گرفتند در این سرزمین خشک تمدنی درخشان بساخانومد .

وی در رابطه با ویژگی های حیاتی ایرانیان و ازجمله زواره ای ها در قدیم گفت: ما آدم هایی بودیم که می توانستیم بالقوه ها را بالفعل در آوریم یعنی نوعی کیمیا گری در سرزمین ما و توسط ما انجام می انجام گرفت.

تقریبا کاهش از یک قرن اســـــت که نسل جوان و روشنفکرها و متخصص ها و مدیران گاهی متصور این موضوع هستند که اگر ما امروز دچار مشکل و دشواری هستیم به دلیل این اســـــت که سرزمین ما کم آب، کویری و خشک اســـــت این در حالی اســـــت که در همین سرزمین کم آب و خشک، پدران و نیاکان ما موفق انجام گرفته بودند تمدنی درخشان را بساخانومد.

او تاکید انجام: مشکل از سرزمین و ایران و ایرانی بودن نیست بلکه مشکل این اســـــت که امروزه شیوه و روش گذشته خود را کنار گذاشته و تقریبا از حدود یکصد سال قبل ، هر آنچه که هست را بدون تلاش و کار به صورت سریع و خام  عرضه می کنیم و همین امر برایمان مشکل ساز انجام گرفته اســـــت.

 

محیط طباطبایی افزود: در گذشته اگر ابریشمی داشتیم آن را تبدیل به پارچه و زری می انجامیم و اگر دامداری داشتیم پشم و نخ آن را فرش و گلیم می انجامیم و در واقع هر چیزی را تبدیل می انجامیم اما امروزه حتی آب را هم به صورت خام و عادی می فروشیم.

او با اشاره به شرایط ویزه و خاص امروز گفت: امروز باید با تکیه بر توان بالقوه خودمان تلاش کنیم که از آن به عنوان سرمایه ای بهره برداری انجامه تا سودش منجر به رفاهمان شود.

او با اشاره به برخورداری منطقه زاوره از یک ویژگی حیاتی تاریخی گفت: آب را از ۷۰کیلومتر دورتر به زواره منتقل  انجامه و  به خاطر ظرفیت ارتباطی و اقتصادی و سیاسی  این منطقه را بنا انجامند.

به گفته وی، یادگارهای باقیمانده از گذشته زواره همگی نشان از دوره ای زیاد درخشان و ارزشمند دارند.

سپس این پرسش را مطرح انجام که چگونه بدون این که بخواهیم از صفر سرمایه گذاری کنیم ، از سرمایه های موجود حداکثر بهره را بگیریم و حرکتی در جهت رفاه مدنی و اقتصادی و توسعه کشور ایفا کنیم؟

 محیط طباطبایی در پایان  بر لزوم توجه به گذشته و یادگارهایی از سبک خانومدگی پدرمانمان گفت: گاه این یادگارها را فراوش انجامه ایم اما احیا و رونق آنها می تواند شرایط بهتری را برای ما فرهم کند.

 

http://telegram.me/jahanegardesh