پژواک نیوز

تعیین عرصه قلعه مرتبط با اقتصاد خرما در دوران ساسانی • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

تاریخ انتشار:۲۳/۰۸/۹۶

تعیین عرصه قلعه مرتبط با اقتصاد خرما در دوران ساسانی

پس از کاوش های باســـــتان شناسی در تل قلعه سیف آباد و ثابت انجام گرفتن ارتباط آن با مدیریت اقتصادی محصول خرما در دوره ساسانی ، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این محوطه با دنبال حفظ آثار به جا مانده در دستور کار قرار گرفت .

به نقل نشریه الکترونیک جهان گردش به گرازش از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، رضا نوروزی سرپرست هیأت کاوش «سه شنبه » با اعلام این رویداد، تکمیل هشدارات حاصل انجام گرفته از فصل نخست، شناخت جایگاه ناحیه‌ای این مکان در مدیریت اقتصادی محصولات کشاورزی خاص در زمان ساسانی  ، نجات بخشی آثار بجای مانده و تعیین عرصه و حریم این اثر و آثار دیگر شناسایی انجام گرفته مرتبط با اثر یاد انجام گرفته را اهداف اصلی این طرح اعلام انجام .

او گفت :تل قلعه در اســـــتان فارس منطقهستان کازرون شمال جاده کازرون به فراشبند، بر روی پوزه جنوبی کوه کوچکی  موسوم  به تل پهن واقع انجام گرفته اســـــت.

این باســـــتان شناس با اشاره به اینکه  عبور خط لوله  اصلی انتقال گاز از کازرون به شیراز در گذشته بخش عمده ای از مرکز  این تپه را تخریب و حفاری های قاچاق منجر به ایجاد گودالهای متعدد در آن انجام گرفته اســـــت ، تصریح انجام : از این رو این طرح در نخستویت انجام قرار گرفت .

به گفته وی ، در صورت نبود مطالعات علمی و انجام نانجام گرفتن طرح تعیین عرصه و حریم بیم آن می‌رود که هشدارات ارزشمندی که از این محوطه با ارزش به جای مانده اســـــت از بین برود.

او با اشاره به انجام  فصل نخست مطالعات باســـــتان‌شناسی تل قلعه در آبان ماه ۹۳ افزود :  در این فصل بخشی از فضاهای معماری مربوط به دوره ساسانی کاوش انجام گرفت.

نوروزی افزود : نوع معماری، مصالح مورد اســـــتفاده، تقسیمات فضایی ، اشیاء و سفالهای بدست‌آمده نشانگر نوعی فعالیت مرتبط با مدیریت اقتصادی محصولات کشاورزی با محوریت محصول خرما بوده اســـــت.

این باســـــتان شناس با اشاره به مطالعه اشیاء و گل مهرهای بدست‌آمده از فصل نخست و نتایج قابل توجه آنها گفت : این مطالعات کماکان در حال انجام و تکمیل انجام گرفتن اســـــت.

فصل دوم مطالعات باســـــتان شناسی تل قلعه سیف آباد با مجوز ریاســـــت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  و به سرپرستی رضا نوروزی و پارسا قاسمی  انجام می شود .

http://telegram.me/jahanegardesh