پژواک نیوز

دستیابی به بهترین بازخورد در پلن عمل و تقویم اجرایی • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

دستیابی به بهترین بازخورد در پلن عمل و تقویم اجرایی

دسته بندی : خبری زناشویی تاریخ : پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

طرح تعالی مدیریت مدرسه چیست؟

طرح تعالی مدیریت مدرسه، نوعی ساختار مدیریتی اســـــت که با تیکه بر اصول و مفاهیم اساسی تعليم و تربيت و به كارگيري مدیریت کیفیت جامع و سیستم خود ارزیابی، موجبات پیشرفت و بهسازی مدرسه را فراهم می سازد و تعلیم و پرورش را بيش از پيش به پاسخگویی افزایش و توجه به نیازهای جامعه سوق خواهد داد. بدین ترتیب پایانی فرفرداای بهبود « مدیریت در راه تغییر قرار ميگيرد و تفکر به عنوان یک اصل و ارزش در مدارس نهادینه » مستمر می شود.

پلن تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تیکه بر سند تغییر بنیادین و نگاهی تعالی بخش، مدرس همحور، مشارکت جو و کیفیت مدار، ضمن تمرکز بر فرفرداای مدیریتی، شرایطی را فراهم آورد تا کلیه اشخاص مؤثر در مدیریت مدرسه با نگاهی تیزبین و نقاد، به طور پيوسته، عملانجام مدرسه خود را نسبت به نقشه راه یا پلن عملیاتی و دنبالهای قصد انجام گرفته بسنجد. همچنین به منظور جلوگیری از هرگونه اتلاف وقت، با تشخیص خطاها و شکافهای عملانجامی، راههای بهبود را شناسایی کنند و با پلن ریزی معقول راهکارهایي بيابند تا از این طریق کیفیت مدیریت مدرسه را ارتقا بخشیده و افزایش بهره وری را ممکن ساخانومد.

اهداف پلن مدیریت تعالی مدرسه

دستیابی به اســـــتاندار دهای تعلیمی و مدیریتی؛ ارتقای یکفیت تعلیمی و پرورشی؛ نهادین هسازی نگاه تعال یبخش به فرفرداای مدیریتی؛ ایجاد وفاق سازمانی از طریق توسعه فرهنگِ کار گروهی؛ ترویج و تقویت خودارزیابی در راســـــتای بهبود و تعالی عملانجام مدیریت؛ بهبود بخشيدن به عملانجام از طريق انگيزة مديران و ديگر كاركنان؛ راهبری و مدیریت مدرسه، براساس توسعه و تقويت مشاركت كاركنان، دان شآموزان و نخستيا.

محورهاي كليدي برنامة تعالی مدیریت مدرسه

در اجراي برنامة تعالی مدیریت مدرسه ۱۰ محور کلیدی از اهميت اساسي برخوردار اســـــت:

. تدوین پلن عمل
. توسعه توانمند یها و مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه
. توسعه مشارکت نخستیا و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه
. اســـــتقرار نظام یاددهی یادگیری
. توسعة مشارکت دان شآموزان در ادارة مدرسه
. سلامت، تربی تبدنی، پیشگیری و ایمنی
. فعالی تهای مکمل، فو قپلن و پرورشی
. برقراری نظام رانجام گرفتآفرین انگیزشی
. مدیریت امور اجرایی و اداری
. خلاقیت و نوآوری.

همانطور که می دانیم، تعداد سالی اســـــت که طرح تعالی مدیریت تعلیمگاهی و پلن سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار در مدارس دوره متوسطه نخست و متوسطه دوم در حال اجرا می باانجام گرفت. مدیران مجری طرح تعالی گزارش می دهند که پلن سالانه طرح تعالی به ما یاری می رساند که شیوه مدیریت خود را از مسئولیت و اختیار فردی و کنکاش بی اثر به روش مشارکتی و مسئولیت پذیری جمعی (گروهی) تغییر دهیم. زیادی از مدیران تعلیمی که این طرح را اجرا انجامه اند،بر این باورند که انجام پلن سالانه و تقویم اجرایی طرح تعالی از تفکر نظام مند (سیستماتیک) حمایت می کند.و به بهبود فرایند تعلیم و یادگیری مستمر ، از طریق طراحی اجرا و ارزیابی روش های عمل حرفه ای در فعالیت های تعلیمی کمک می رساند.

برای دانلود طرح تعالی به سایت کانون تخصصی دانشجو (https://danesh-ju.com) مراجعه کنید.

منبع: طرح تعالی – کانون تخصصی دانشجو