پژواک نیوز

می‌خواهم نشان دهم که این کار چقدر آزاردهنده اســـــت! • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶خانومی که با مزاحمان خیابانی‌اش سلفی گرفت: می‌خواهم نشان دهم که این کار چقدر آزاردهنده اســـــت!

یک خانوم جوان هلندی، با مزاحمان خیابانی سلفی گرفت و در توضیح تصویر‌هایش در اینستاگرام نوشت: این کار شما آقاان آزاردهنده اســـــت، حرف‌هایتان تعریف و تمجید نیست.

به نقل رویدادآنلاین، مزاحمت خیابانی، این مکان و آنجا نمی‌شناسد، ممکن اســـــت کلمات و عباراتش تغییر کند یا در کشوری با قوانینی که دارد افزایش کنترل انجام گرفته باانجام گرفت، اما هنوز خانومان زیادی هستند که در خیابان، باید چشم و گوششان را بر چیزهایی که ناخواســـــته می‌بینند یا می‌شنوند ببندند.

اما «نوآ یانسما» خانومی اســـــت که ترجیح داده به جای نادیده گرفتن این مزاحمت‌ها با آنها مقابله کند؛ مقابله‌ای از نوع سلفی گرفتن! این دانشجوی بیست ساله هلندی در طول یک ماه تردد در خیابان،‌ با کسانی که به او انواع متلک، ناسزا، تعریف و تمجید یا انواع جمله‌های مزاحمت‌آمیز را گفتند، برای او سوت یا با ماشین بوق زدند، سلفی گرفت و این تصویر‌ها را در اینستاگرامش منتشر انجام.

 از آگوست تا سپتامبر، یانسما ۲۴ تصویر با عنوان «مزاحمان عزیز» در اینستاگرامش منتشر انجام و توضیح هر تصویر، جمله مزاحمت‌آمیزی بود که جناب آقا که در سلفی دیده می‌شود، خطاب به یانسما بیان انجامه بود. او حتی با مزاحمی که از ماشین برای دقایق طولانی او را تعقیب انجامه و به او کلمات و عبارات ناشایستی گفته بود، تصویر گرفته و در اینستاگرامش گذاشته اســـــت.

او در توضیح این تصویر‌ها گفته اســـــت: تا زمانی که این پروژه را شروع نانجامه بودم، عمق این فاجعه را نمی‌دانستم و متوجه نبودم. وقتی روی جمله‌های آزاردهنده‌ای که از سوی آقاان در خیابان می‌شنوم تمرکز انجامم، تازه متوجه انجام گرفتم که این اتفاق چقدر در طول روز تکرار می‌شود. با این کار، می‌خواهم نشان دهم که این جمله‌ها محبت‌آمیز یا تعریف و تمجید نیست، این جمله‌ها آزاردهنده اســـــت.

یانسما همچنین گفته اســـــت که وقتی سلفی می‌گرفته، این ترس را داشته که آقاان چه واکنشی نشان خواهند داد اما در کمال تعجب دیده زیادی از آنها نسبت به این تصویر گرفتن واکنش منفی نداشته‌اند و تصور می‌انجامه‌اند توانسته‌اند رضایت مرا جلب کنند. آنها درواقع ابداً به ناآسودهی من توجه نداشتند و با این که نارضایتی هنگام تصویر گرفتن در چهره‌ام تکمیلا مشهود بود، ابداً نمی‌فهمیدند که این موضوع چقدر من را ناآسوده انجامه اســـــت. حتی بعضی از آنها نزدیکتر انجام گرفته و دستشان را دور گردنم می‌انداختند.

این خانوم جوان که طرفداران زیادی در اینستاگرام پیدا انجامه و اغلب این طرفداران خانومان هستند، تاکید می‌کند که آقاان مزاحم خیابانی، ابداً بابت این تصویر گرفتن ناآسوده نبودند چون کارشان را معمولی می‌دانستند نه چیزی که باید از آن شرمسار باشند. 

او گفته این پروژه برای او به پایان رسیده اما از آنجا که می‌داند مزاحمت خیابانی یک پدیده جهانی اســـــت، از سایر خانومان دعوت انجامه تجربیاتشان را در این زمینه با دیگران به اشتراک بگذارند. او گفته هرتعداد که می‌داند این کار ریسک‌پذیر اســـــت و مسئولیت زیادی دارد، اما فکر می‌کند باید مقابله با این موضوع را ادامه داد تا آقاان بدانند که کارشان، واقعا آزاردهنده اســـــت.