پژواک نیوز

پایگاه رویدادی پژواک نیوز | فرزین بهمنی درگفت وگو با نشریه”صبح گچساران”عملانجام اداره اوقاف وامورخیریه منطقهستان گچساران درسال 96را تشریح انجام • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

 • تاریخ انتشار رویداد: جمعه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۷ | ۲۱:۰۰ | کد رویداد : ۳۸۳۴۹ |
 •   

  به نقل پژواک نیوز به گرازش از نشریه “صبح گچساران”فرزین بهمنی درگفت وگوی اختصاصی درتشریح وظایف این اداره درراســـــتای اهداف مقدس ادره کل اوقاف وامور خیریه منطقهستان گچساران گفت:اداره اوقاف منطقهستان گچساران با ۱۹ امامزاده درسال ۹۶ اقدام و خدمات گسترده ای درهریک این امامزادگان ارائه داده اســـــت.

  پژواک نیوز؛

  بهمنی با تشریح خدمات به امامزاده بی بی حکمیه(س) آن را چهارمین پایگاه زیارتی کشور قلمداد انجام واظهار داشت: امامزاده بی بی حکیمه خاتون(س)چهارمین پایگاه زیارتی کشور پس از مرقد مطهر علی بن موسی الرضا(ع)،حضرت معصومه(س)،احمد بن موسی شاه دلیلغ  اســـــت.

   

   

  وی گفت:درامام زاده بی بی حکمیه(س)درسال ۹۶ نزدیک به یک میلیاردوپنجاه میلیون تومان صرف اپایان فازسوم پل بزرگ با زیربنای ۹۰۰متر مربع واز نوع اسکلت بتونی وبا دهنه ۲۵متر اجرای سر درب ورودی خواهران وبرادران وکاشی کاری آنها احداث وتکمیل ۲۲مغازه تجاری ،محوطه سازی به مقدار۲۰۰ متر مکعب ،کاشی کاری شبستان ورواقهای حرم با زیربنای ۱۳۰۰متر مربع وبهره برداری از آن سنگ بدنه مسجد از نوع مرمربه متراژ ۲۵۰متروسفیدکاری طبقه دوم فرهنگی به انجام رسیده اســـــت.

   

   

  مدیر اداره اوقاف وامورخیریه منطقهستان گچساران امام زاده جعفر (ع)را یکی دیگر از امام زادگان این منطقهستان دانست و ابراز نمود:امام زاده جعفر(ع) یکی دیگر از امام زادگان این منطقهستان اســـــت که درسال نود شش ظلع جنوبی حرم با زیر بنای ۹۰۰متر مربع تا مرحله سفتکاری واجرای رواقهای وسالنهای با سر دربها وطاقهای سنتی با مبلغ سیصدوپنجاه میلیون تومان مورد توسعه وبهره برداری قرار گرفته اســـــت.

   

   

  وی امام زاده شاه ابراهیم علی(ع)سرزیاده را یکی دیگر از امام زادگانی خواند که با اشاره به مبلغ هزینه انجام گرفته اظهار نمود:شروع عملیات عمرانی با زیربنای ۲۴۰مترمربع تا مرحله پی کنی واجرای بتن مگرواجرای فونداسیون وبتن ریزی تا مرحله نصب بیس پلیت وساخت انباری وسرویس بهداشتی وخانه خادم با مبلغ یکصدو پنجاه میلیون تومان برای امام زاده شاه ابراهیم (ع) هزینه انجام گرفت.

   

   

  بهمنی در توضیح به پیشرفت های فیزیکی در امام زاده مصیب بن جعفر (ع)ناصرآباد،اظهار داشت:نوسازی وبازسازی این امامزاده با زیربنای ۱۱۰متر مربع تا اپایان مرحله فونداسیون واجرای تکمیل اسکلت فلزی با مبلغ هشتادمیلیون تومان به اجرا درآمد.

   

   

  مدیر اوقاف منطقهستان گچساران پیشرفت عمرانی دربقعه کاکا مبارک (ع) را با مبلغ دویست میلیون تومان بیان نمود واظهار داشت:کاشی کاری ونمای ورودی امامزاده کا کا مبارک(ع) واجرای سر درب ومحوطه سازی وآماده سازی ۲۰۰۰متر مربع زمین جهت شروع عملیات عمرانی احداث زائر سرا ساخت یکباب مغازه تجاری با مبلغ ۲۰۰میلیون در  این بقع متبرک صورت پذیرفت.

   

   

  بهمنی در ادامه اقدامات عملیاتی امامزاده یحیی(ع)چهارزیاده افزود:در امامزاده یحیی(ع)چهار زیاده

  کاسه داخلی گنبد و تعمیر و مرمت گنبد بیرونی ،سنگ فرش کف و بدنه محوطه سازی با مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان با موفقیت به اپایان رسید.

   

   

   

  وی با اشاره به امامزاده میر عزیز(ع) لیشترگفت:درامام زاده میر عزیز(ع)لیشتراجرای سر درب وروردی و عقد قرار داد ساخت گنبد با مبلغ پنجاه میلیون تومان انجام انجام گرفت.

   

   

  بهمنی اپایان پی کنی در امامزاده شامون گشت(ع)خربل را از دیگرپروژه ای موفقیت آمیز اداره اوقاق وامورخیریه منطقهستان گچساران قلمدادانجاموافزود:اپایان عملیات پی کنی فونداسیون و نصب بیس پلیت ساختمان امامزاده شامون گشت(ع)خربل  با زیربنای ۴۰۰ متر مربع واعتبار یکصد ملیون تومان را می توان از دیگر موفقیت های اداره اوقاف منطقهستان گچساران قلمدادانجام.

   

   

   

  وی گفت:کاشی کاری سر درب ورودی ومحوطه سازی وسکوبندی ودیوار چینی محوطه وحیاط اطراف با ساخت سرویسهای بهداشتی با مبلغ یکصد وبیست میلیون تومان صورت پذیرفت.

   

   

  مدیر اداره اوقاف منطقهستان گچساران بیان داشت:امامزاده سیدمحمد (ع)مظفرابادلیشتراپایان مرحله سفتکاری واجرای سقف سبک امامزاده گیمربنای ۸۰مترمربع بامبلغ یکصدوپنجاه میلیون توسط این اداره انجام انجام گرفته اســـــت.

   

   

  بهمنی با اشاره به امام زاده موگ درتکمیل ونازک کاری زائرسرای این امامزادبااعتبار شصت میلیون تومان وهمچنین امامزاده شاهزاده محمد (ع)پشکان تشریح انجام:تکمیل امامزاده اسماعیل(ع)موگ ونازک کاری زائرسرای امامزاده با مبلغ شصت میلیون تومان و امامزاده شاهزاده محمد(ع)پشکان محوطه سازی ورودی امامزاده آبرسانی سنگ فرش وکف بدنه سفیدکاری و نازک کاری با مبلغ سی میلیون  تومان به اپایان رسید.

   

   

  این مقام مسئول در تشریح اقدامات شده در امامزاده اسماعیل(ع)چهارزیاده بیان داشت:محوطه سازی واجرای سکوبندی وآلاچیق وایجاد فضای سبزجهت رفاه حال زائرین ،اپایان کاشی کاری داخل حرم ،اپایان سنگ فرش کف وبدنه حرم واپایان عملیات کاشی کاری سردرب ونمای ورودی امامزاده ،تعمیرومرمت وایزوگام گنبد امامزاده با مبلغ یکصد وهفتاد میلیون تومان به انجام رسیده اســـــت.

   

   

  وی گفت:امامزاده شاه ابوطالب(ع)بابا کلان محوطه سازی واجرای پل دسترسی واپایان فونداسیون تا مرحله نصب بیس پلیت وعلم نمودن ستونها وتیرریزی با زیربنای ۱۸۰مترمربع وبا مبلغ هفتاد میلیون تومان انجام انجام گرفته اســـــت.

   

   

   

  بهمنی اپایان پروژه های امامزاده قطب الدین(ع)خیرآبادرااز دیگر اقدامات به بهره برداری رسیده عنوان انجام وگفت: سنک فرش و کف و بدنه حرم احداث سرویسهای بهداشتی وسکوبندی محوطه واپایان کاشی کاری سردرب وورودی وضلع جنوبی امامزاده قطب الدین (ع)خیرابادبا مبلغ یکصدوبیست میلیون تومان به اپایان رسیده اســـــت.

   

   

  وی گفت:درامامزاده یعقوب(ع)دیل آغاز عملیات عمرانی امامزاده گیمر بنای ۱۳۰مترمربع تامرحله اجرای فونداسیون ونصب بیس پلیت با مبلغ شصت میلیون تومان صورت پذیرفت.

   

   

  مدیر اداره اوقاف وامورخیریه منطقهستان گچساران بیان داشت:درامامزاده سید محمد(ع)انجیرسیاه نصب کاسع داخلی گنبد ، اپایان عملیات سفتکاری ودیوارچینی ونصب ودرب وپنجره واجرای سقف سبک با مبلغ شصت میلیون تومان به پیان رسیده اســـــت.

   

   

   

  این مقام مسئول با اشاره به آغاز عملیات در امامزاده شاه نجم الدین(ع) بابا کلان اظهار نمود:آغازعملیات عمرانی تااپایان پی کنی واپایان عملیات فونداسیون تا نصب بیس پلیت وعلم نمودن ستونها با مبلغ پنجاه میلیون تومان شده اســـــت.

   

   

  وی تصریح انجام:امامزاده حیات داوود (ع)محمد آباد لیشترپی کنی وفونداسیون تامرحله نصب بیس پلیت گیمربنای۲۲۰ مترمربع با مبلغ هشتاد میلیون تومان به اپایان رسیده اســـــت.

   

   

   

  بهمنی با اشاره به مساجد  وحسینیه های منطقهستان گچساران بیان داشت:تعمیر ومرمت،تکمیل وبازسازی،نوسازی  ونظارت برساخت  وسازتعداد۱۱۵ باب مسجدوحسینیه،تشویق افراد خیربه وقف  اراضی جهت احداث اماکن مذهبی،کل مبلغ هزینه انجام گرفته دربخش اعتبارات تملک دارایی با اعتبار سیصد وپنجاه ملیون تومان،پیگیری وجذب  تقریبا زیاد از چهارصد میلیون  تومان ازطریق قرارگاه قرب کوثر سپاه ونماینده منطقهستان گچساران وباشت جهت تعداد۴۰ مسجدوحسینیه شده اســـــت.

   

   

  وی درخصوص پلن های فرهنگی اداره اوقاف منطقهستان گچساران در سال ۹۶تصریح انجام:اجرای پلن طرح آرامش بهاری درقالب حضور روحانیون برجسته از حوزه علمیه قم ،برنام تحویل سال نو وپخش مستقیم از شبکه یک صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،را ه اندازی مراکز فرهنگی وقرآنی در ۴بقعه متبرکه منطقهستان،برگزاری محافل قرآنی درطول سال در بقاع متبرکه ومساجدبا حضورقاریان مصری ومنطقهستانی،برگزاری محفل قرانی درایام الله دهه فجر،همکاری درپلن های فرهنگی ومعقولتهای مختلف با سایرادارات ونهاد های فرهنگی منطقهستانفاجرای پلن سوگواره یاس نبوی در۵بقعه منطقهستان جهت عزادری وسوگواره حضرت زهرا(س)،برگزاری جلسه تعلیمی با اعضای هیات امنا بقاع متبرکه با حضور کارشناسان از پایتخت در اسفند۹۶جهت پلن های طرح تعلیم بهاری نوروز۹۷انجام انجام گرفته اســـــت.

   

   

  مدیر اداره اوقاف با تصریح به شاخص ترین اقدامات واحد ثبت این اداره گفت:۱۷سندبه صورت تک برگ جهت بقاع وموقوفات،۱۷فقره پرونده ثبت نام انجام گرفته اینترنتی،۴فقره پرونده ثبت نام انجام گرفته دردفترخانه،۱۷پرونده ثبت نام انجام گرفته ازطریق بنیادمسکن،۹تفاهم نامه با منابع طبیعی،وتبدیل ۱۵فقره سند بقاع متبرکه وموقوفات از دفترچه به تک برگ وهمچنین ۱۲جلسه با مسئولین اداره ثبت واسنادمنابع طبیعی وبنیاد مسکن از شاخص ترین اقدامات واحدثبت اداره اوقاف وامورخیریه منطقهستان گچساران اســـــت.

   

   

  وی در تشریح اقدامات حقوقی این اداره افزود:۲۱پرونده حقوقی تکمیل و پیگیری جهت وصول مطالبات موقوفات از طریق تحویل اخطاریه کتبی به مستاجرین وپیگیری های حضوری وتلفنی که حدود هشتادمیلیون تومان(۲۵۰/۰۰۰/۰۰)وصولی بعمل آمد.

   

   

  بهمنی  درپایان با تشکر از همه ارگان ها ومسئولان نسبت به یاری رساندن به اداره اوقاف وامورخیریه منطقهستان گچساران درطول سال گذشته تشکر وبرای امتداد آن درسال ۹۷ گفت:ازهمه ارگان ها ونهادها ،اشخاص حقیقی وحقوی ازجمله امام جمعه معزز منطقهستان گچساران، نماینده،فرماندار،مدیرعامل نفت وگازوبه خصوص سرپرست محترم روابط عمومی نفت وگاز گچساران برای همه همکاری ها درسال گذشته وپیش رو صمیمانه قدردانی می شود.

   

   

   

  گفت وگو وتصویر از رضامرادی طوف خیمه  انتهای پیام/reza moradi

  برچسب ها: