پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - باید با صلابت پای مذاکره می‌نشستیم نه با بگو و بخند!/برخی تصمیمات ساده‌لوحی محض و خیانت بود • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز، آیت‌الله توکل امشب در نشست رویدادی با برخی اصحاب رسانه ماخانومدران در دفتر رویدادگزاری فارس با اشاره به عهدشکنی آمریکا در ماجرای برجام، اظهار انجام: رهبر معظم انقلاب در خصوص بحث برجام نکته‌ای فرمودند که این‌ها قابل اعتماد نیستند، نباید به آن‌ها اعتماد کنید، اما به تجربه‌اش می‌ارزد؛ تجربه، مراد این نبود که این‌ها تن به این برجام بدهند، بلکه مراد این اســـــت که عملا ببینند آن‌ها بر عهدشان پابرجا نیستند و گول وعده‌ها را نخورند.

وقتی تعهدی پابرجا اســـــت که دوطرفه باانجام گرفت/ اگر بمب اتم بد اســـــت دلیل شما دارید
وی افزود: وقتی نقل کرد از تعهدی در کار بیاید، مراد تعهد دوطرف اســـــت، یک طرف این تعهد ما و طرف دیگر ۵+۱ اســـــت و وقتی تعهدی، تعهد اســـــت که پایان اعضا به آن متعهد باشند و اگر عضوی از این جمع، تخلف کند، تعهد، تعهد نیست.

نماینده آقام ماخانومدران در مجلس رویدادگان رهبری گفت: اگر من در آن میز مذاکره بودم،  باانجام گرفت ما نمی‌سازیم؛ اما این سوال ما اســـــت: اگر بمب اتم بد اســـــت، دلیل شما دارید و اگر نیکو اســـــت، دلیل ما نداشته باشیم؟!

باید با هیبت و صلابت پای مذاکره می‌نشستیم نه با بگو و بخند!
این اســـــتاد خارج فقه حوزه و دانشگاه ادامه داد: حرف بعدی اینکه یک مسئله در طول زمان ثابت انجام گرفت که آن‌ها دشمن ما هستند و حاضرند سر به تن ما نباانجام گرفت، در برخورد با آن‌ها ما باید تکمیلا سنگین و باقدرت برخورد کنیم، اما در کمال تعجب می‌دیدیم که پای مذاکره خنده‌هاشان، چطور بود، مسامحه بود. باید با هیبت و صلابت پای مذاکره می‌نشستیم.

آیت‌الله توکل تصریح انجام: بگو و بخند مال پشت این میز نیست، دلیل که سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کنیم. طرفین ما، باعث و بانی تعدادین شهید و خسارت‌های میلیاردی به کشور بودند، آیا باید با این‌ها بگوییم و بخندیم؟

برخی تصمیمات مسئولان ما ساده‌لوحی محض و خیانت بود

وی اضافه انجام: نکته بعدی آنکه بحث یک حساب دو، دوتا چهار تا اســـــت، بنده تعهدی را با کسی بستم که تعدادین بند دارد، این تعهد دو طرفه اســـــت یعنی بنده کار نخست را شروع می‌کنم، به پایان رسید، طرف مقابل هم باید کار نخست را شروع کند و سپس من گام بعدی را بردارم، نه اینکه ما تعدادین گام را عملیاتی کنیم و طرف مقابل پا را از همان نوشتار فراتر نگذارد، این‌ها ساده‌لوحی محض و خیانت بود.

اگر بنا به عدم اســـــتفاده بود نیازی به نابودی دستاوردهای ما نبود

نماینده آقام ماخانومدران در مجلس رویدادگان رهبری تأکید انجام: موضوع قابل اشاره و حیاتی بعدی آن اســـــت که برای اثبات تعهد ما، نباید زمینه را از بین می‌برد. همین که مراکز انرژی اتمی ما را بستندکافی بود، نیاز و لزومی به تخریب و نابودی آن‌همه دستاوردهای بومی در کشور نبود.
آیت‌الله توکل با بیان اینکه در این رابطه هم مسئولان ما ساده‌لوحانه برخورد انجامند، ادامه داد: نمی‌انجام گرفت که مسئولان ما بدعهدی آمریکا را پیش‌بینی نانجامه باشند، لذا پذیرش نابودی زیادی از زمینه‌ها و دستاوردهای ما صحیح نبود. از سوی دیگر هم اگر بنا نبود اســـــتفاده کنیم، نیکو پلمب می‌انجامند، نیازی به نابودی آن‌ها نبود.

برجام بی برجام/ طرفین ما در عمل به نعهداتشان چه انجامند؟
وی با بیان اینکه اکنون که صحت نقل کردان رهبری مسلم انجام گرفت و کلاه سرمان گذاشتند؛ من اگر مسئول دولت بودم، یک مصاحبه می‌گذاشتم و در آن جمع می‌گفتم: این برگه برجام اســـــت، آن‌ها به تعهدشان عمل نانجامند، ما هم نمی‌کنیم و ان برگه را پاره می‌انجامم و می‌گفتم: برجام، بی برجام.

نماینده آقام ماخانومدران در مجلس رویدادگان رهبری متذکر انجام گرفت: اکنون که امریکا از جمع خارج انجام گرفته اســـــت، آن‌ها می‌خواهند با این حربه از یک سو، دست امریکا را باز بگذارند و از سوی دیگر، دست ایران را ببندند و بعید نیست تعدادی دیگر، عضوی دیگر از برجام خارج شود.

این اســـــتاد خارج فقه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دیگر برجامی نیست، طرفین ما به چه عمل انجامند، بیان انجام: اگر پس از شکستن عهد آن‌ها، ما برجام را پاره می‌انجامیم و بدون مهلت، کار را در مراکزمان آغاز می‌انجامیم، حساب کار دست‌شان می‌آمد.

آیت‌الله توکل با بیان اینکه به فرموده رهبری دیگر دوره بخانوم دررو پایان انجام گرفته اســـــت و آن‌ها هم به یقین رسیده‌اند؛ عنوان انجام: آن‌ها درکمال ترس‌اند، باید با دشمن محکم برخورد کنیم، هرجا ما کوتاه آمدیم، آن‌ها جلو آمدند و هر جا باعث انجام گرفتیم آن‌ها کوتاه بیایند، ما جلو رفته‌ایم.

چه انجام گرفته اســـــت که می‌خواهید مذاکره کنید/ تضمین پایبندی طرف مقابل چیست؟
نماینده آقام ماخانومدران در مجلس رویدادگان رهبری اظهار انجام: جناب آقا روحانی! مگر نگفتی، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود، حال چه انجام گرفته اســـــت که می‌خواهید مذاکره کنید؟ درباره چه می‌خواهید مذاکره کنید؟ سر چه موضوعی مذاکره کنید؟ تضمین عدم تعهد طرف مقابل در مذاکرات بعدی چیست؟ آدم به فرد خائن اعتماد می‌کند؟ گفت‌وگو می‌کند؟ آیا انگلیس و آلمان و فرانسه قابل اعتمادند؟

ما از مجلس برای اپایان یک ربعه برجام گلایه‌مندیم/ خیلی از نمایندگان متن برجام را حتی نخواندند
این اســـــتاد خارج فقه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ما از مجلس هم گلایه‌مندیم، چطور مذاکرات ژنوی که دو سال طول کشید، در یک ربع کارش در مجلس به اپایان رسید؛ ادامه داد: خیلی از نمایندگان ما حتی یک‌بار به‌طور تکمیل متن برجام را نخوانده‌اند، برخی هم نصف و نیمه خوانده‌اند، خیلی‌ها فرق طرح و لایحه را حتی نمی‌دانند و این‌گونه اســـــت که مجلس این موضوع را ظرف یک ربع تأیید و پایان می‌کند.

آیت‌الله توکل در پایان در خصوص پایبندی روسیه به ایران گفت: روسیه پیشنهاد قابل توجه ۲۰۰ میلیارد دلاری عربستان را برای خروج و کناره‌گیری رد انجام، دلیل که نخستا می‌داند آمریکا قابل اعتماد نیست، دوم می‌خواهد قدرت‌نمایی کند و قدرتش را در جنگ سوریه نشان داد، سوم انکه می‌داند اگر ایران تعهدی داد، با خونش پای آن می‌ایستد و آخر آنکه به رهبر انقلاب وابستگی و اعتماد فراوان دارد.