پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - تحقیقات زمین‌شناسی پزشکی در ماخانومدران در دستور قرار گیرد • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷


تحقیقات زمین‌شناسی پزشکی در ماخانومدران در دستور قرار گیرد

به نقل پژواک نیوز، محمد اسلامی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست محیطی در دانشگاه کشاورزی ساری اظهار انجام: امنیت غذایی ما به آلودگی آب و خاک نباید زیاد از این مورد تهدید قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه پژوهش‌های ما برگرفته از دغدغه ما باانجام گرفت، تصریح انجام: از دانشگاه کشاورزی انتظار داریم که آب ناحیه‌ای و جهاد کشاورزی را در تامین طرح‌های پژوهشی کمک کنند.

اســـــتاندار ماخانومدران خاطرنشان انجام: مباحث زیست محیطی ما جز بخش‌های اســـــت که به عنوان سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنیم.

این مسئول یادآور انجام گرفت: اراضی کشاورزی اســـــتان ما به اندازه کافی با مصرف سموم آلوده انجام گرفته اســـــت و از سازمان زمین شناسی درخواســـــت انجامیم که تحقیقات زمین شناسی پزشکی را در دستور کار خود قرار دهند و در فروردین ماه برای آنها پروژه تعریف انجام گرفته اســـــت.

اسلامی با اعلام اینکه فناوری زیستی و بایوتکنولوژی نباید جز موارد ویترینی باانجام گرفت، گفت: این تحقیقات باید به صورت کاربردی مورد اســـــتفاده قرار گیرد.

وی اضافه انجام: در اســـــتان ماخانومدران پژوهش و پلن‌ریزی را در راســـــتای ابداًح رفتار و آب و خاک در نخستویت قرار دادیم و مورد حمایت قرار می‌دهیم.

اســـــتاندار ماخانومدران ادامه داد: اساتید و محققان با انگیزه کارشان را به نیکوی انجام دهند و مدیر  دانشگاه کشاورزی نسبت به حمایت طرح‎ها اقدام کند.

اسلامی گفت: سیاســـــت ما توسعه پایدار اســـــت و این رویه در اســـــتان به صورت جدی پیگیری می‌شود.

معاون حقوقی و اســـــتان‌های مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این همایش اظهار انجام: آب به عنوان یک منبع چالش اســـــت که در نزاع‌های سطح دنیا مطرح اســـــت.

سیدهادی حسینی با اعلام اینکه موضوع آب به عنوان چالش جدی مطرح اســـــت، گفت: معتقد هستیم که برخی از نزاع‌ها بر سر آب اســـــت.

وی با اعلام اینکه ماخانومدران قدمت زیادی در حوزه آب‌بندان دارد، گفت: در منطقههای مختلف اســـــتان ماخانومدران کشاورزان بدون اینکه مثل امروز بیل وکلنگی داشته باشند در آب‌بندان‌های ۳۰۰ هکتاری آب را جمع انجامند.

این مسئول با اعلام اینکه دولت امکان کمک به آقام برای لایروبی آب‌بندان‌ها ندارد، گفت: امروز آه سردی می‌توان کشید که نتوانستیم آب‌بندان‌های اســـــتان را حفظ کنیم.

حسینی ادامه داد: در حوزه فرهنگ‌سازی اقدامات معقولی انجام نانجام گرفته اســـــت، پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی ما فراموش انجام گرفته اســـــت و امروز که به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ موثر بر خانومدگی اســـــت باید این حساسیت‌ها جدی گرفته شود.