پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - خانوم در چه مواردی حق طلاق دارد؟ • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ تایم ۱۲:۵۶

Share/Save/Bookmark

 

خانوم در چه مواردی حق طلاق دارد؟

به نقل پژواک نیوز، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره حق طلاق خانوم این اســـــت:
سلام. اگر خانوم بخواهد در کوتاه ترین زمان ممکن طلاق بگیرد درصورتی که آقا حاضر به طلاق توافقی نیست، چه باید انجام؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
توصیه وکیل آنلاین به حفظ و صیانت از خانومدگی مشترکی اســـــت که اســـــتمرار آن همواره مورد توجه شرع و قانون بوده اســـــت. اما فارغ از این مسائل و نیز در راســـــتای تعلیم حقوق منطقهوندان باید بیان داشت طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی اســـــت که می‌تواند در پایان دادن به یک خانومدگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف آقاان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر انجام گرفته اســـــت اســـــتناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج اســـــت که به شرایط دشوار و غیرقابل تحمل در خانومدگی خانوماشویی اطلاق می‌شود.
به عبارتی دیگر برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی مطلقه کند، زوجه صرفا تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعایی، می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند. مطابق قوانین مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفا تحت شرایط قانونی مقدور اســـــت و دادگاه خانواده می‌تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زوجه، حتی بر خلاف رضایت زوج، زوجه را مطلقه کند.
۱. شرایط پیش‌بینی انجام گرفته در قوانین. مانند موارد مقرر در ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زوجه را به ترتیب در موارد اســـــتنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه اســـــتحقاقی زوجه و در موارد عسر و حرج بیان می‌دارد.
۲. شرایط توافق انجام گرفته بین زوجین در سند نکاحیه و سایر اسناد حتمی تحت عنوان شرایط ضمن‌العقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مورد تصریح واقع انجام گرفته اســـــت. این ماده قانونی قبلا در ماده ۴ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ مطرح بوده اســـــت.
۳. کراهت زوجه از زوج تحت شرایط مقرر در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی.
از طرفی دیگر باید بیان داشت، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که با دنبال ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط دشوار خانومدگی خانوماشویی، در سال ۱۳۷۰ ابداًح انجام گرفت، به زوجه اجازه می‌دهد که چنانچه ادامه خانومدگی مشترک خانوماشویی با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل دشواری و مشقت (اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باانجام گرفت، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر‌ممکن شود، جهت درخواســـــت طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند.
برخی مصادیق عسر و حرج مطابق تبصره ماده موصوف به شرح ذیل می‌باانجام گرفت:
ـ. ترک خانومدگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. (عسر و حرج)
۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس خانومدگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده اســـــت در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواســـــت زوجه طلاق انجام خواهد انجام گرفت. (عسر و حرج)
۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا افزایش. (عسر و حرج)
۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباانجام گرفت. (عسر و حرج)
۵ـ ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که خانومدگی مشترک را مختل نماید.

مرجع : میزان آنلاین