پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - سکوت سازمان محیط زیست در مقابل متواری انجام گرفتن معاون پرحاشیه • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز، کاوه مدنی معاون تعلیم و پژوهش و سرپرست امور بین‌الملل سازمان محیط زیست پس از تعطیلات نوروزی به سازمان حفاظت محیط زیست باخانومگشته اســـــت، اخبار غیر حتمی حاکی از این اســـــت که وی پس از انتشار تصویر‌های نامتعارف در یک حیاتیانی در خارج کشور، اســـــتعفای خود در جریان سفر کاری به تایلند را به سازمان محیط زیست اعلام انجامه و این اســـــتعفا از سوی سازمان موردقبول قرار گرفته اســـــت.
 در این رابطه محمود صادقی نماینده پایتخت در صفحه شخصی خود اعلام انجام: «از منبع موثقی شنیدم که کاوه مدنی ایران را ترک انجامه اســـــت.»
 صبح دیروز نیز کاوه مدنی در صفحات اجتماعی خود تلویحاً رفتنش را از سازمان محیط زیست تائید و این اقدام را خواســـــته خود عنوان انجام.
این معاون سازمان محیط زیست در روزهای آغازین سال با انتشار تصویر‌های خود در یک حیاتیانی خارج از کشور جنجالی انجام گرفته بود، کاوه مدنی در این تصویر ها در حالی غیرطبیعی قرار داشت.
گفته‌انجام گرفته که مدنی در پرونده مرتبط با جاسوسان محیط زیست نیز بازداشت و مورد بازپرسی قرارگرفته اســـــت؛ هرتعداد به‌روشنی این موضوع توسط منابع حتمی تائید نانجام گرفته اســـــت ولی در همان روزها وی پس از حضور در سازمان محیط زیست در یک توئیت تلویحاً بازداشت خود را تائید انجام.
درعین‌حال سازمان حفاظت محیط زیست این بار نیز همچون دفعات قبل هیچ واکنش حتمی و روشنی درخصوص رویداد رفتن مدنی از این سازمان نشان نداده اســـــت.
کاوه مدنی اســـــتاد مدیریت محیط زیست امپریال کالج لندن بود که به دعوت سازمان محیط زیست به ایران آمد و در سمت معاونت تعلیم و پژوهش این سازمان آغاز به کارانجام، فعالیت مدنی در این سمت چیزی کاهش از ۵ ماه طول نکشید.