پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - ماخانومدران اســـــتانی پر اســـــتعداد با انبوهی از معضلات و چالش‌ها/ لطفاً عینک واقع‌بینی را به مسئولان هدیه دهید! • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

به نقل پژواک نیوز، در حوزه اشتغال و مشکلات اقتصادی اســـــتان سوپراســـــتعداد ماخانومدران حرف‌های زیادی مطرح انجام گرفته اســـــت.

از هر دریچه‌ای به وضعیت اســـــتان نگاه شود، سوپر مشکلات و معضلاتی اســـــتان را تهدید می‌کنند و ماخانومدران عزیز با چالش‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه اســـــت.

در حوزه کشاروزی براساس آمار تقلیل‌یافته، با تعداد ۹ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار مواجه هستیم؛ در بخش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رشته‌های مختلف، اوضاع زیاد نامعقول‌تر از مباحثی اســـــت که مطرح می‌شود و امروز به اذعان زیادی از مسئولان ماخانومدرانی، یکی از نگرانی‌های اساسی بخش اشتغال وجود افراد فارغ‌التحصیلان بیکار اســـــت.

مهارت، اکسیر دانشگاه‌های اســـــتان

وقتی بحث مهارت مطرح می‌شود، نمودارها نشان می‌دهند که دانشگاه‌ها تعدادان در حوزه مهارت افزایی موفق نبوده و رشته‌هایی که در اســـــتان تحصیل می‌شود، باری به هر جهت اســـــت.

در حوزه گردشگری فقط نگاه انجامیم و تعداد گردشگران را شجناب آقام و در پایان سال آمار دادیم که زیاد از ۲۵میلیون گردشگر وارد اســـــتان انجام گرفتند، اما عواید حاصل از حضور گردشگر در اســـــتان ماخانومدران چه انجام گرفته اســـــت، بماند.

در حوزه صنعت در حال حاضر سرمایه گذاران منتظر توجه و تامین نقدینگی هستند، نه آن نقدینگی که دولت بر پرداخت آن اصرار دارد، افزایش واحدهای تولیدی اســـــتان با ظرفیت محدود در حال نفس کشیدن هستند و نای تحرک ندارند.

نانجام گرفتها، کاهش از داشته‌ها در ماخانومدران نیست

در حوزه مسکن رکود جدی در این بخش حاکم اســـــت و آقام توان خرید ندارند.

در حوزه خدمات منطقهی هم با بارش هر باران در هر فصلی، سیل اســـــتان را فرا می‌گیرد و آب گرفتگی معابر کاهشین چالش آقام در این ایام اســـــت.

در بخش کشاورزی هم وضعیت فروش مرکبات نگران‌کننده اســـــت و با حجم انبوهی از تولید مرکبات مواجه هستیم.

برنج کاران اســـــتان هم نگران واردات بی رویه هستند، بماند که گندم کاران اســـــتان هنوز مطالبات خویش را دریافت نانجامه‌اند.

عینکی که طور دیگر می‌بیند

با وجود همه این مشکلات، وقتی عینک خوش‌بینی مدیریت را برچشم بخانومیم، اوضاع فرق می‌کند.

آب گرفتگی معابر نداریم، طرح کاروزی در حال اجرا انجام گرفتن اســـــت و قرار اســـــت انجام شود، با تلاش جدی مسئولان اســـــتانی توانستیم از ۲۵ میلیون گردشگر در اســـــتان به نیکوی پذیرایی کنیم و چالشی در این بخش نداشتیم!

سیر فروش مرکبات در حال انجام اســـــت و جهاد کشاورزی تلاش‌های زیادی را در این بخش برای پرداخت خسارت انجام داده اســـــت!

در حوزه صنعت هم تلاش‌های نیکوی انجام انجام گرفته اســـــت و بسته رونق اقتصادی در حال پرداخت بوده و ماخانومدران از این حیث رتبه نخست کشوری را در اختیار دارد!

همه چیز با این عینک، گل و بلبل‌اند

در حوزه کارگری هم چالش جدی وجود ندارد و اعتراضاتی در این بخش وجود ندارد، ابداً، کارگر بیکار سر چهار راه وجود ندارد!

پیشنهاد این اســـــت که اوضاع ماخانومدران پس از چهار سال حضور مدیران دولت تدبیر و امید که تغییر نانجام و مشکلات همچنان ادامه دارد، برای برون رفت از این مشکل تنها راه چاره، گذاردن عینک واقع‌بینی به‌جای عینک خوش‌بینی در اســـــتان اســـــت.

مدیران اســـــتانی که این همه برای رفع چالش‌ها در اســـــتان تلاش انجامند، اگر نسبت به راه اندازی واحد تولیدی عینک خوش‌بینی اقدام می‌انجامند، همه کارشان را به نیکوی انجام داده و پروژه نیمه پایان در اســـــتان دیده نمی‌انجام گرفت.