پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - منطقهداری؛ نهادی به گستردگی وظایف یک دولت/ حیاتی‌ترین مشکل منطقهداری‌ها وجود کمیسیون‌هاســـــت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز به گرازش از مشهدسر، منطقهداری‌ها به دلیل گستردگی‌های حوزه وظایف خود، افزایشین ارتباط را با منطقهوندان دارند و همین مسئله دلیل حیاتیی اســـــت تا افزایشین انتقادها از سوی آقام به این نهاد وارد باانجام گرفت.

با گسترش جمعیت و پیشرفت صنعت، علم منطقهسازی زیاد از پیش مورد توجه پایانی جوامع قرار گرفته اســـــت.

آلودگی صوتی، زیست‌محیطی و ترافیک با بیماری‌های روحی، عصبی و روانی نسبت ارتباط مستقیم دارد. طول عمر آقامی که در منطقههای شلوغ با هوایی آلوده خانومدگی می‌کنند تا ۲۰ سال کاهش از طول عمر آقامی اســـــت که در مناطق آرام و بدون آلودگی هوا خانومدگی می‌کنند.

علم منطقهسازی شامل علومی چون روانشناسی، اقتصاد، معماری، عمران و از همه حیاتی‌تر مدیریت اســـــت. یک منطقهدار باید در پایانی علوم ذکر انجام گرفته تا حدی تسلط داشته باانجام گرفت.

افزایشین انتقاد منطقهوندان از منطقهداری اســـــت

مرتضی شفیعی منطقهدار بابلسر با بیان اینکه کار در مجموعه منطقهداری زیاد دشوار اســـــت، اظهار انجام: افرادی که از بیرون از مجموعه منطقهداری وارد این نهاد انجام گرفتند باید عاشق این کار باشند.

وی اختیارات منطقهداران را زیاد، حساس و حیاتی دانست و افزود: منطقهوندان افزایشین خدمات را از منطقهداری می‌گیرند و افزایشین انتقاد هم بر مجموعه مدیریت منطقهی اســـــت.

منطقهدار بابلسر با تاکید بر اینکه اشرافیت بر قانون، الفبای منطقهداری اســـــت، گفت: اســـــتفاده از مشاوران قوی و تسلط به قوانین، رمز موفقیت منطقهداران اســـــت.

این مسئول با بیان اینکه پروژه‌ها باید بر مبنای نیاز منطقه نخستویت‌بندی شود، به همکاران خود توصیه انجام: دنبال آمار دادن نباشید و شعور منطقهوندان را به گیم نگیرید.

افزایش درآمد منطقهداری، مدیریت پسماند و کنترل ساخت و سازها از وظایف حیاتی منطقهداران

سیدمحمد محمدی تاکامی مدیرکل دفتر منطقهی و شوراهای اســـــتانداری ماخانومدران با تاکید بر اینکه تعامل با دستگاه‌های حکومتی وظیفه منطقهداران اســـــت، بیان انجام: منطقهداران باید منافع منطقهوندان را در نخستویت کاری خود قرار دهند.  

وی افزایش درآمد منطقهداری، مدیریت پسماند و کنترل ساخت و سازها از وظایف حیاتی منطقهداران دانست و تصریح انجام: منطقهداران پلن راهبردی خود را تعریف کنند.

محمدی تاکامی، پسماند را از معضلات جدی ماخانومدران عنوان انجام که باید در سطح اســـــتان رفع شود و گفت: برای رفع این معضل، اســـــتان به ۹ ناحیه تقسیم انجام گرفت و هیچ منطقهی اجازه ندارد به تنهایی در این قضیه ورود کند.

حیاتی‌ترین مشکل منطقهداری‌ها وجود کمیسیون‌هاســـــت

حجت‌الاسلام محمداسماعیل قلی‌پور امام جمعه بابلسر در خصوص وظایفی که بر عهده مدیران منطقهی اســـــت، اظهار انجام: منطقهداران باید هشدارات تکمیلی از ناحیه خود داشته و به پایان نقاط منطقهی آگاه و متداوم در صحنه حاضر باشند.

وی نظرخواهی و مشورت را از دیگر اصول مدیریت منطقهی خواند و افزود: یکی از مشکلات مدیریت منطقهی در کشور ما نداشتن چشم‌انداز درازمدت و پلن مدون اســـــت و ارزیابی منطقهداران در اســـــتان ما باید بر اساس پلن‌هایی که ارائه می‌دهند و موفقیت آنها در اجرای این پلن‌ها باانجام گرفت.

قلی‌پور با تاکید به فردا‌نگری و ارائه چشم‌انداز بلند مدت در بحث درآمد پایدار، خاطرنشان انجام: حیاتی‌ترین مشکل ما در بحث منطقهداری‌ها، وجود کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ اســـــت، تا زمانی‌که بخواهیم منطقه را با تخلفات کمیسیون اداره کنیم همچنان با مشکلات مختلف مواجه هستیم.

امام جمعه بابلسر در پایان گفت: به نیازهای مالی و معنوی کارکنان توجه افزایشی شود تا کارکنان مجبور نشوند برای اداره امور خانومدگی خود دست به هر کاری بخانومند.

به نقل مشهدسر، منطقهداری‌ها به‌عنوان موثرترین نهاد منطقهی وظایف و خدمات گسترده‌ای را به عهده دارند که براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بر حیطه این وظایف افزوده انجام گرفته اســـــت.

منطقهداری‌ها نیز مانند دولت پایان فعالیت‌های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها که به منظور اجرای پلن‌ها و وظایف متعدد خود صورت می‌گیرد را در چارچوب قانون بودجه انجام می‌دهند، بنابراین روش بودجه‌ریزی نقش زیاد حیاتی و حیاتی در تحقق اهداف منطقهداری‌ها ایفا می‌کند.