پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - نامهرباني دولت با بودجه دفاعي • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

با اين حال و در ميان پایان اين جار و جنجال‌ها بخش حیاتیي از بودجه سال ۹۷ كه مربوط به حوزه دفاعي و امنيتي كشور اســـــت عملاً از چشم رسانه‌ها دور مانده و پایان تلاش رسانه‌ها بر بخش‌هاي اقتصادي متمركز اســـــت، به صورت حتم طبيعي اســـــت كه جزئيات اين ارقام بودجه‌اي تعدادان روشن نباانجام گرفت، اما نگاهي به رديف‌هاي بودجه سال ۹۷ نشان مي‌دهد دولت در حوزه اختصاص بودجه به نهادهاي امنيتي و دفاعي تعدادان به نخستويت‌هاي موجود توجهي ندارد؛ نكته‌اي كه مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته اســـــت. 

با مقايسه اعداد و ارقام كل بودجه نهادهاي نظامي و انتظامي كشور براي سال ۹۷ و همچنين مقايسه آن با مجموع بودجه سال ۱۳۹۶ اين نهادها، مشخص انجام گرفته اســـــت بودجه دفاعي كشور براي سال آينده در قياس با سال گذشته رانجام گرفت بيش از ۱۴هزار ميليارد توماني را نشان مي‌دهد. رقم دقيق افزايش بودجه اين نهادها نسبت به سال گذشته عدد ۱۴هزار و ۷۵ميليارد و ۹۳۱ميليون و ۷۰۰هزار تومان اســـــت. 

از بين شش نهاد نظامي و انتظامي كشور بودجه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بسيج مستضعفين در مقايسه با سال گذشته كاهش پيدا كرده و در مقابل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي افزايش پيدا كرده اســـــت. 

بيشترين ميزان كاهش بودجه مربوط به ستاد كل نيروهاي مسلح اســـــت. وزارت دفاع و بسيج نيز با كاهش ۱۳۸ميليارد توماني  بودجه‌شان نسبت به سال گذشته در جايگاه‌هاي بعدي از حيث كاهش بودجه قرار گرفته‌اند. 

در طرف مقابل بيشترين ميزان افزايش بودجه در بين نهادهاي نظامي و انتظامي كشور را سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دارد. بودجه سپاه از ۱۵هزار و ۴۳۶ميليارد و ۵۹۸ميليون و ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته براي سال آينده به ۲۶هزار و ۷۳۶ميليارد و ۶۹۷ميليون و ۱۰۰هزار تومان رسيده اســـــت. نيروي انتظامي و ارتش به ترتيب با افزايش ۳هزارو۷۰۰ميليارد توماني و ۵۹۸ميليارد توماني در رده‌هاي بعدي از حيث افزايش بودجه قرار گرفته‌اند. 

در اين ميان بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه بخش زيادي از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي معادل ۱۲هزار ميليارد تومان به قرارگاه ساخانومدگي خاتم الانبيا و طرح‌هاي ساخانومدگي مرتبط بوده و اصولاً ارتباطي با فعاليت‌هاي دفاعي ندارد. با وجود اینكه ارقام فوق نشان‌دهنده رانجام گرفت قابل توجه در بودجه‌هاي نظامي اســـــت، اما با شرايط فعلي نمي‌توان اميد تعداداني به محقق انجام گرفتن آنها داشت. 

 

دولت از پلن ششم توسعه عقب اســـــت

 

در اين ميان نخستين نقطه ضعف در خصوص بودجه سال ۹۷ عقب بودن پيش‌بيني دولت در خصوص افزايش بودجه‌هاي نظامي اســـــت. بر اساس قانون ششم پلن توسعه كشور دولت موظف اســـــت سهم نيروهاي نظامي را به ۵درصد كل تعهدات برساند، اما بودجه سال ۹۷ نتوانسته خود را به اين ميزان برساند، به صورت حتم پلن ششم توسعه تكاليف ديگري را در حوزه تأمين مالي بحث موشكي و نظامي به دولت تكليف كرده اســـــت. 

اردشير نوريان عضو كميسيون تلفيق بودجه ۹۷ و رئيس كميته دفاعي مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت اعتبارات دفاعي پيشنهاد انجام گرفته از سوي دولت در لايحه بودجه ۹۷ مي‌گويد: مطابق قانون پلن ششم توسعه، سرجمع اعتبارات دفاعي در بودجه‌هاي سالانه بايد معادل ۵درصد كل اعتبارات عمومي باانجام گرفت و در قالب تبصره‌ها و بندهاي مختلف تنظيم شود و تخصيص لازم صورت بگيرد. 

وي تصريح كرد: با وجود اين حكم قانوني، آن چيزي كه در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه ۹۷ مشاهده مي‌شود اين اســـــت كه عدد ۵درصد به ۲/۱درصد تقليل يافته اســـــت. 

وقتي عدد ۵درصد كه مورد تأكيد پلن ششم توسعه اســـــت، رعايت نانجام گرفته يعني اينكه آنچه ارائه انجام گرفته در مغايرت با پلن ششم اســـــت، به صورت حتم پيشنهاداتي براي ابداًح اين عدد از طرف اعضاي كميسيون تلفيق ارائه انجام گرفته و بايد منتظر باشيم و ببينيم كميسيون در نهايت چه تصميمي مي‌گيرد. 

 

گره خوردن زلف بودجه دفاعي به صندوق توسعه ملي

 

نكته اساسي اينجاســـــت كه هم اكنون بسياري از پيشنهاداتي كه براي ابداًح بودجه   دفاعي در سال ۹۷ در مجلس شوراي اسلامي مطرح انجام گرفته منوط به برداشت از صندوق توسعه ملي اســـــت. 

در حقيقت اينكه مبالغ فوق به نيروهاي نظامي اختصاص داده شود يا نه به نوعي به افزايش قيمت نفت در سال آينده بستگي دارد دلیلكه بودجه صندوق توسعه ملي بر اساس مازاد درآمد نفتي و بودجه‌اي كشور تأمين مي‌شود و دولت نيز تاكنون بيش از ۲۰درصد مازاد درآمدهاي نفتي را به صندوق توسعه ملي واگذار نكرده اســـــت.  در كنار اين مصارف حیاتی‌تر ديگري نيز در صف اســـــتفاده از منابع صندوق توسعه هستند كه در مواردي اهميت آنها در شرايط فعلي براي دولت بيشتر از حوزه دفاعي اســـــت. از جمله اين مصارف مي‌توان به برداشت ۵/۱ميليارد دلار از منابع اين صندوق براي توسعه اشتغال در روستاها و همچنين اختصاص نزديك به ۱۰ميليارد دلار براي توسعه زيرساخت‌هاي آبي و جلوگيري از هدررفت آب اشاره كرد. 

شايد از همين رو اســـــت كه رؤساي نهادهاي دفاعي تعدادين جلسه با نمايندگان مجلس براي بهبود اوضاع فوق برگزار كرده‌اند. 

 

ايران در رده آخر قرار دارد

 

شايد در شرايط فعلي بتوان اين نكته را مطرح انجام كه افزايش اعتبارات دفاعي با توجه به شرايط اقتصادي و در حد فوق تعدادان براي كشور نخستويت ندارد اما واقعيت اين اســـــت كه شرايط فعلي ناحیه و هزينه‌كرد بودجه‌هاي دفاعي به خصوص در كشورهاي اطراف ما به گونه‌اي اســـــت كه نمي‌توان از آن چشم پوشي كرد. 

مؤسسه مطالعات صلح اســـــتكهلم، هرسال برآوردي از بودجه‌هاي نظامي ۱۷۲ كشور جهان ارائه مي‌كند. 

 برآورد اين سازمان در مورد ايران، سرانه ۱۶۶ دلاري در سال گذشته ميلادي اســـــت كه به برآورد‌هاي ريالي رديف‌هاي بودجه نيز در مجلس نزديك اســـــت. اين برآورد ايران را در رده ۵۳ جدول قرار مي‌دهد. در صدر جدول هم رژيم صهيونيستي با سرانه ۲هزار و۲۰۰ دلاري و بعد عربستان سعودي با حدود ۲هزار دلار قرار دارند. عربستان سعودي كه به صورت مستقيم ايران را به جنگ تهديد مي‌كند در سال جاري ششمين بودجه بزرگ نظامي را در دنيا به خود اختصاص داده و خريدهاي تعدادده‌ميليارد دلاري آن در دنيا به خصوص در حوزه دفاعي و موشكي پرآوازه اســـــت. 

پایان اينها در حالي اســـــت كه ما تهديدهاي موجود در حوزه گروه‌هاي تروريستي همچون القاعده و داعش را كنار بگذاريم. واقعيت اين اســـــت كه هيچ بحث اقتصادي و اجتماعي بدون بحث امنيت نمي‌تواند وجود خارجي داشته باانجام گرفت. 

شايد نمايندگان مجلس نيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه موفقيت طرح‌هاي اقتصادي براي افزايش اشتغال در گرو اقتدار نيروهاي مسلح كشورمان اســـــت.