پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - کشت سویا در 889 هکتار از اراضی کشاورزی ماخانومدران • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز، حسن عنایتی بعد از ظهر امروز در جمع رویدادنگاران با بیان اینکه با یک‌هزار و ۲۵۷ بهره‌بردار سویاکار در یک‌هزار و ۷۱۵ هکتار قرارداد کشت سویا منعقد انجام گرفت، گفت: یک‌هزار و ۶۱۴ هکتار از مزارع به صورت دیم و ۱۰۱ هکتار به صورت آبی کشت سویا انجام انجام گرفته اســـــت.

وی افزود: تاکنون در ۸۸۹ هکتار از مزارع کشت سویا انجام انجام گرفت که ۸۴۰ هکتار دیم و ۴۹ هکتار آبی بود که از این میزان سطح زیرکشت ۱۹۵ هکتار سبز انجام گرفته اســـــت.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی ماخانومدران اظهار انجام: از سطح زیرکشت سویا سبز انجام گرفته، ۱۸۱ هکتار مربوط به مزارع دیم و ۱۴ هکتار آبی بوده اســـــت.

این مسؤول با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم بذر سویا بین کشاورزان توزیع انجام گرفت، خاطرنشان انجام: ۱۲۷ هکتار از مزارع سویا در اســـــتان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته اســـــت.

عنایتی با بیان اینکه با ۶۰ بهره‌بردار در ۱۱۹ هکتار از مزارع آفتابگردان قرارداد کشت منعقد انجام گرفت، افزود: ۱۰۷ هکتار به صورت دیم و ۱۲ هکتار آبی بوده اســـــت.

وی اضافه انجام: ۹۷ هکتار آفتابگردان کشت انجام گرفت که ۸۵ هکتار دیم و ۱۲ هکتار آبی بوده اســـــت.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی ماخانومدران عنوان انجام: از میزان سطح آفتابگردان کشت انجام گرفته، ۴۹ هکتار سبز انجام گرفت که ۶ هکتار آبی و ۴۳ هکتار دیم بوده اســـــت.

عنایتی در پایان با بیان اینکه ۹۰۹ کیلوگرم بذر برای کشت آفتابگردان از سوی کشاورزان مصرف انجام گرفته اســـــت، یادآور انجام گرفت: تاکنون ۱۳۴ تن کلزا به ارزش ریالی ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال از کشاورزان خریداری انجام گرفته اســـــت.